vseryakov.syslog

https://github.com/vseryakov/vsyslog