takkyuuplayer.bytebuf

https://github.com/takkyuuplayer/v-bytebuf