erikdahlstrom.vzstd

https://github.com/erikdahlstrom/vzstd